VILLAKS

Vi hedrer det ville i oss og oss i det ville

VILLAKS jobber med å skape nye kulturelle narrativer om en samtid der frykt erstattes av håp. Vi beveger oss spenningsfeltet mellom forskning, kunst, poesi, dannelse og politisk samhandling. Med vårt arbeid bidrar vi til FNs Bærekraftsmål Nr. 4 (God utdanning), 11 (Bærekraftige byer og lokalsamfunn), 14 (Livet i havet) & 15 (Livet på vann).

VILLAKS er en ideell organisasjon. Vi beveger oss i spenningsfeltet kunst, forskning og politikk, der vi løfter frem villaksens skjebne som forteller oss om alvorlig mangel på kunnskap, etikk, moral og ikke minst hvor langt mennesket har beveget seg vekk fra den frie, ville naturen. Arbeidet vårt er sprunget ut av, og viderefører, Martin sin tidligere og nåværende forskning, en kraftig kritikk og motrop til holdninger innenfor Norges maktelite som hevder at ‘vi’ kan bestemmer over denne artens død. Slik argumenterte tidligere professor ved Norges Handelshøyskole, Rögnvaldur Hannesson, i DN, der han stilte spørsmålet „Hva skal vi med villaksen?“, og konkluderte med at den kan ofres til fordel for oppdrettsindustrien. Martin sitt arbeid ble til bok, Being Salmon, Being Human. Discovering the Wild in Us and Us in the Wild, som mottok Nautilus Book Award i 2017.

 

VILLAKS ønsker å skape flere kraftfulle bølger av kulturell aktivisme, seremonielle gester, politiske lovendringer, og transformativ utdanning, og vi ønsker å gjøre dette gjennom å feire, hylle og ære den ville laksen som finnes i Akerselva. VILLAKS er i ferd med å danne en kunnskapsklynge av aktører, organisasjoner, forskere, kunstnere, politikere, aktivister, skoler og institusjoner som sammen setter „laksebrøl“ på agendaen. Vi mener at det er vår borgerplikt å formidle kunnskap om at villaksen er en økologisk og kulturell nøkkelart. Forsvinner villaksen, påvirkes ikke bare mange ulike økosystemer, men da forsvinner også mange ulike kulturelle uttrykk.

 

Det å ta vare på og fremelske villaksen er en nøkkel for å ta vare på og fremelske klodens fremtid, og en levende invitasjon til at flere kan komme nærmere en grunnleggende forståelse for hvordan alt liv henger sammen. Dette må formidles med ord, men vi må også tørre å bevege oss i arenaer der ord blir fattige. Vi ønsker å kroppsliggjøre, invitere til undring, vi ønsker å bevege, vi ønsker å flytte perspektiv, holdninger, følelser, metaforer og narrativer om verden og oss selv. Viktigst av alt, ønsker vi å formidle dette gjennom håp.

f08a74_830a02e8e9fa4b83862523e2e4b17bc7_

Tiril Bryn er Cand.Phil. fra UiO. Tiril arbeider som forteller med fokus på kulturarv og fortelling ute i naturen. Hun undersøker i sitt arbeid hvordan folkekulturen, blant annet eventyr, springer ut fra naturen, landskapet og stedet de er skapt, samtidig som de bærer i seg gjenkjennelige elementer på tvers av kulturer verden over. Hun er opptatt av en sammenheng mellom undereventyr, urfolkstradisjoner og moderne vitenskap.

Hun har gjort sammenlignende studier av japanske og norske eventyr ved UiO og tok Muntlig Fortelling-studier ved HiOA (OsloMet) 2014/15. Forteller-virksomheten består av å produsere og turnere med forteller-forestillinger, samarbeide tverrfaglig med kunstnere fra ulike felt, ha workshop i fortellerkunst og ha fortellings-verksteder; der lages nye fortellinger og er et arbeid for å få andre til å lage og fortelle historier. Hun er medlem av Fortellerhuset.

Stine Rosén er sosiolog (UiO), kunstner og yogaterapeut og utforsker i sitt arbeid synergieffekten mellom yoga og kunst. Stine er selv utøvende kunstner og underviser i intuitivt kunstuttrykk. Hennes arbeid belyser hvordan vi kan åpne, uttrykke og skape med hele kroppen som verktøy, der nærvær og lytting er sentralt. Både det terapeutiske og kunstneriske arbeidet handler om å skape nære, poetiske og konfronterende møter, slik at mennesker kan komme i kontakt med dyp inspirerende flyt og intuitiv visdom. Målet er å holde et åpent og inviterende rom som inspirerer til å bevege og skape uten å prestere, og se på hvordan dette formes til ulike visuelle avtrykk, spor, ord, sang og lyd. Dette konseptet formidler hun gjennom egen kunstnerisk praksis samt som terapeut og kursholder.

mlm.jpg

Martin Lee Mueller, PhD, er Postdoctoral Researcher tilknyttet det EU-finansierte forskningsprosjektet "SEAS - Science Education for Action and Engagement toward Sustainability", ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO. Debutboken Being Salmon, Being Human - Discovering the Wild in Us and Us in the Wild mottok i 2017 Nautilus Book Award og har inspirert en internasjonal fortellerforestilling.

Forestillingen har turnert i England, Skottland, USA, Canada, og Skandinavia de siste årene, med fokus på geografiske områder og lokalsamfunn der arbeidet for å bevare villaksen står høyt på dagsorden. Dette har blant annet ført gruppen til Yurok Tribe i Nord-California, Coast Salish-urfolksgrupper på Vancouver Island, Anishinabek First Nation i Ontario, skotske landsbyer eller Elvesamene langs Tanaelven. Martin er Affiliate Scholar ved Arne Næss Programme ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM) og co-leder for Small Earth Institute.